Privacy
PRIVACYVERKLARING

 

CVBA Alfa Advocaten neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig op.

Als advocatenkantoor verwerkt CVBA Alfa Advocaten heel wat gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe CVBA Alfa Advocaten uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Hierin wordt tevens uiteengezet hoe u uw rechten met betrekking tot deze gegevensverwerking kunt uitvoeren.

CVBA Alfa Advocaten volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Vanaf haar inwerkingtreding zullen de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’, gevolgd worden.

Verder zal CVBA Alfa Advocaten er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke in overeenstemming stelt met de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. In het algemeen is het onze bedoeling om alleen de persoonlijke gegevens te verzamelen die u ons vrijwillig hebt verstrekt zodat CVBA Alfa Advocaten u onze diensten kan leveren, u op de kan hoogte houden via nieuwsbrieven van nieuwigheden of seminaries of u informatie kan bieden over eventuele vacatures. Wanneer dit efficiënter is, zal het voorvallen dat CVBA Alfa Advocaten gegevens verzamelt via dienstenverstrekkers aan de welke u zelf vrijwillig gegevens hebt verstrekt of gegevens die beschikbaar zijn op een openbaar forum zoals de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of de Nationale Bank van België of zelfs gegevens uit het rijksregister waartoe CVBA Alfa Advocaten toegang heeft.

1. Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

Alle vestigingen van  CVBA Alfa Advocaten (cf. contactgegevens op deze website).

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is CVBA Alfa Advocaten, met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Wouwstraat 1, ondernemingsnummer 0817.124.535.

3. Doel van de gegevensverwerking?

CVBA Alfa Advocaten verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het leveren van juridische diensten aan cliënteel,
Het versturen van een nieuwsbrief per e-mail over juridische actua,
- Het uitnodigen voor seminaries.


De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.

Overeenkomstig het voorafgaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als derde-dienstverleners voor rekening en onder de controle van CVBA Alfa Advocaten of van de cliënt vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal CVBA Alfa Advocaten de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daarover op voorhand op de hoogte werd gebracht en er mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure of tenzij vereist voor het uitvoeren van de diensten die wij aan u leveren (bv. communicatie met uw andere dienstverleners zoals o.m. notaris, accountant, revisor, bankier, …).

4. De rechtsgronden voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens

CVBA Alfa Advocaten verwerkt enkel uw gegevens om haar doelstelling, namelijk het leveren van diensten en het informeren van cliënteel en geïnteresseerden via actua-mailings of uitnodigingen.

U zult enkel een nieuwsbrief ontvangen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven en u uw toestemming niet herroepen heeft. Voor bestaande klantenrelaties mag uitgegaan worden van het bestaan van een toestemming.

5. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt ?

In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden kan CVBA Alfa Advocaten de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
-  Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Bankrekeningnummer
 

Alfa Advocaten verzamelt in regel geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand of seksuele geaardheid van bezoekers of gegevens betreffende minderjarige personen. Om sommige diensten te kunnen verstrekken, zoals bv. in strafdossiers, discriminatiedossiers of patrimoniale dossiers, zal het verzamelen van dergelijke gegevens uit de aard van het dossier nodig zijn. In voorkomend geval zal dit steeds met uw medeweten zijn en na toelichting waarom dergelijke gegevens moeten worden verzameld.

CVBA Alfa Advocaten verwerkt in regel enkel persoonsgegevens aangebracht door uzelf. Wanneer dit efficiënter is, zal het voorvallen dat CVBA Alfa Advocaten gegevens verzamelt via dienstenverstrekkers aan de welke u zelf vrijwillig gegevens hebt verstrekt of gegevens die beschikbaar zijn op een openbaar forum zoals de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of de Nationale Bank van België of zelfs gegevens uit het rijksregister. De gegevens worden slechts verwerkt voor zover nuttig of noodzakelijk voor de onder 3 vermelde doeleinden.

6. De bescherming van uw gegevens

CVBA Alfa Advocaten gebruikt een breed gamma aan fysieke, elektronische en beheersmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig, nauwkeurig en up-to-date worden gehouden. Hiervoor werden onder meer volgende maatregelen getroffen:

- Opleiding en training van personeel en medewerkers om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van de verplichtingen die werden opgelegd in het kader van de privacywetgeving wanneer zij uw gegevens behandelen;

- Administratieve en technische controles waardoor de toegang tot uw gegevens door derden wordt beperkt;

- Technologische veiligheidsmaatregelen, waaronder fire walls en anti-virus software.

Hoewel CVBA Alfa Advocaten de nodige maatregelen neemt om uw gegevens te beschermen, is de overdracht van gegevens via internet, hieronder eveneens het overmaken van gegevens via e-mail, nooit compleet veilig. CVBA Alfa Advocaten streeft dan ook naar de best mogelijke manier om uw gegevens te beschermen, doch kan de veiligheid van de gegevens die aan ons of door ons worden overgedragen niet absoluut garanderen.

7. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

In de regel deelt CVBA Alfa Advocaten uw persoonlijke informatie met niemand behoudens andere door u aangestelde dienstenverstrekkers of in overleg met u aangestelde dienstenverstrekkers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Uit de aard van ons beroep kan het wel nodig zijn dat dergelijke gegevens gedeeld worden met Overheidsinstanties en tegenpartijen.

Enkel in de volgende gevallen zal CVBA Alfa Advocaten uw gegevens aan derde partijen bezorgen:

- Aan derde partijen die diensten aan ons verlenen nuttig voor het beheer van uw dossier;

- Op verzoek van overheidsinstanties die de overdracht van de gegevens op een wettelijke basis kunnen afdwingen;

- Andere derden die toegang nodig hebben tot deze gegevens voor een van de doeleinden zoals uiteengezet in onderdeel 3 van deze privacyverklaring ‘Doel van de gegevensverwerking’.

In onze relatie met derde partijen aan wie CVBA Alfa Advocaten persoonsgegevens zou overmaken, worden redelijke inspanningen gedaan om clausules op te nemen in het contract met deze derde partij, waarin wordt vereist dat deze derde-partij zich houdt aan de privacywetgeving en -regelgeving die relevant zijn voor die informatie.

8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Uw persoonsgegevens worden minstens bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn waarin een advocaat verplicht is de gegevens over zijn dossier te bewaren. Dit is gedurende een termijn tot vijf jaar na het afsluiten van uw dossier. Na het verstrijken van deze duur kunnen, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetgevingen, de persoonsgegevens worden gewist.

9. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over de volgende rechten:

- Recht op inzage in uw persoonsgegevens;

- Recht op rechtzetting van uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;

- Recht op wissen van uw persoonsgegevens;

- Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;

- Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

U kunt voor de uitvoering van de voormelde rechten een aanvraag per e-mail versturen naar info@alfalaw.be of contact met ons opnemen op het nummer 03/450.99.50. CVBA Alfa Advocaten zal uw verzoek binnen een tijdspanne van een maand behandelen.

10. Overdracht van gegevens naar het buitenland

Het kan gebeuren dat we uw gegevens overdragen naar servers buiten het land waar u woont. Door de informatie die op u betrekking heeft aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat de gegevens kunnen overgedragen worden naar het buitenland, wat ook kadert in de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Wij doen dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

11. Bijwerking van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om het gegevensgebruik door CVBA Alfa Advocaten correct te weerspiegelen. Hiervan wordt u niet voorafgaandelijk in kennis gesteld. Wel zal u dit kunnen vaststellen daar wij telkenmale de datum van laatste aanpassing zullen vermelden in het bestand. Om deze reden raadt CVBA Alfa Advocaten u aan om op regelmatige basis deze privacyverklaring te willen bekijken.

12. Klacht

Indien u van oordeel zou zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens door CVBA Alfa Advocaten een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be, tel: + 32 (0)2 274 48 00).

13. Contacteer ons

Mocht u vragen hebben, zich zorgen maken over uw privacy of indien u een verzoek tot uitoefening van uw rechten zoals opgenomen in artikel 9 wenst in te dienen, kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@alfalaw.be of contact met ons opnemen op het nummer 03/450.99.50 of met uw gebruikelijk contact.

***