Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Alfa Advocaten ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Alfa Advocaten en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald. 

Artikel 2 - Gegevens en informatie

Alfa Advocaten is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de cliënt de door Alfa Advocaten verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. In geval een forfaitair ereloon werd overeengekomen zullen extra kosten ingevolge het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van informatie voor rekening van de cliënt komen. 
De cliënt is gehouden Alfa Advocaten te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Alfa Advocaten verstrekte informatie.

Artikel 3 – Geheimhouding

Behoudens de toestemming van Alfa Advocaten is het de cliënt niet toegestaan de producten van Alfa Advocaten (adviezen, processtukken etc.) te exploiteren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. 

Artikel 4 - Betaling van erelonen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde erelonen te worden betaald uiterlijk 15 dagen na de datum van de ereloonstaat van Alfa Advocaten. Provisienota’s dienen binnen 7 dagen na datum van de provisienota te worden betaald.

Artikel 5 - Laattijdige betaling

Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt een verwijlinterest verschuldigd van 7% op jaarbasis, zonder ingebrekestelling. Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet of laattijdig betaalde erelonen een forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.

Artikel 6 – Beroepsaansprakelijkheid

6.1. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Alfa Advocaten, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met Alfa Advocaten werd een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven. 

6.2. De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van Alfa Advocaten, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Alfa Advocaten, is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Conform de deontologische regels is de beroepsaansprakelijkheid van elk advocaat steeds minimaal gedekt tot 1.250.000,00 EURO. 
Voor zover om welke reden dan ook (vb. uitsluiting verzekeringsdekking, faillissement verzekeraar, …) geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het aan Alfa Advocaten in de betreffende zaak in het betreffende kalenderjaar door de cliënt betaalde bedrag, tot een maximum van 50.000,00 EURO.

Artikel 7 - Toepasselijk recht en bevoegde instanties

7.1. De algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Alfa Advocaten en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door de deontologische regels van de Orde van Advocaten.
7.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Alfa Advocaten en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en, voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.